مدیریت گروه


گروه معارف اسلامی:

گروه معارف اسلامی مسئوولیت برنامه ریزی 17 واحد از دروس عمومی دانشجویان را به عهده دارد

به گونه ای که دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ 2واحد درسی از این دروس میباشند به

این ترتیب همه دانشجویان دانشگاه به طور مستمر  در طول تحصیل خود با این گروه در ارتباط هستند


معرفی مدیر گروه معارف اسلامی

نام راضیه

نام خانوادگی:دیباجی

تاریخ تولد:1341

سمت یا مسئولیت:هیت علمی

مرتبه علمی:مربی