مسئولان گروه

کارشناس رسمی گروه؛جناب آقای هوشنگ آخوندزاده

کارشناس نیروی ساعتی؛ سرکار خانم فیض آبادی فرهانی