تعداد واحد های عمومی دروس معارف

گروه معارف اسلامی:

گروه معارف اسلامی مسئوولیت برنامه ریزی 17 واحد از دروس عمومی دانشجویان را به عهده دارد

به گونه ای که دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ 2واحد درسی از این دروس میباشند به

این ترتیب همه دانشجویان دانشگاه به طور مستمر  در طول تحصیل خود با این گروه در ارتباط هستند