اعضای هیآت علمی

استادان آقایان

محمد حسین احمدزاده فرد

اکبر توحیدلو

سید روح الله حسینی کاشانی

شرفعلی جلولی

سید مهدی رضایی

مهدی صالحی مازندرانی

استادان خانم

منصوره حسینی

معصومه دولت آبادی

راضیه دیباجی

شمسی سیاح خبیصی

مرجان عمو خلیلی

منصوره عزیزی