رسالت گروه معارف اسلامی دانشگاه

گروه معارف اسلامی دانشگاه به عنوان یکی از گروه های آموزشی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی درمقاطع مختلف می باشد.

رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی ، مشاوره و فعالیت های فوق درامر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه  از طریق برگزاری دوره های کسب مهارت های تحقیق ، تدریس و ارزشیابی و استفاده از فن آوری نوین لازم برای این امر می باشد