اخبار

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی / کلاس استاد نعمت آقای در تاریخ 95/8/25 و95/8/26 روز سه شنبه و چهارشنبه تشکیل نمی گردد گروه معهارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان استاد فرامرز کمالی پور آزاد کلاس روز دوشنبه تاریخ 95/7/25 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب