اخبار

هفته بسیج

هفته بسیج را به همه دانشجو یان گرامی واساتید وکارکنان محترم تبر یک می گوییم گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دیباجی روز چها رشنبه تاریخ 95/9/3 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دیباجی روز سه شنبه تاریخ 95/9/2 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد شعبان دخت زارمی در روز های سه شنبه و چهارشنبه 95/9/3 و95/9/2 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم فریده فرزین روز سه شنبه تاریخ 95/9/2 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی گلاس استاد علیرضا افشار روز دوشنبه تاریخ 95/9/1 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم مقراضچی روز شه شنبه تاریخ 95/8/25 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب