اخبار

تشکیل نشدن کلاس

عدم تشکیل کلاس

استاد مجتبی فایق روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۸/۷کلاس تفسیر موضوعی را تشکیل نمی دهند.

ادامه مطلب
آغاز امتحانات نیمسال دوم ۹۶-۹۵

امتحانات

امتحانات دانشگاه در نیمسال دوم از بستم خرداد ماه روع می گردد و تا پایان روز اول تیرماه ادامه دارد

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد توحید لو روز چها رشنبه تاریخ ۹۶/۲/۲۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حسینی کاشانی روزهای شنبه و یکشنبه تار یخهای ۹۶/۲/۹ لغایت ۹۶/۲/۱۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد خانم دیباجی تاریخ ۹۶/۲/۶ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد شهرابی فراهانی امروز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۱/۲۳تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد مرجان عمو خلیلی امروز چها رشنبه تاریخ ۹۶/۱/۲۳تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب