اخبار

عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد حاجی آقا سراج امروز سه شبنه ۹۶/۸/۳۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد دکتر عمو خلیلی از تاریخ ۹۶/۹/۱ لغایت ۹۶/۹/۴ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حاجی آقا صالحی روز دوشنبه ۹۶/۸/۲۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد کمالی پور ازاددر تاریخ ۹۶/۸/۲۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حسینی کا شانی در تاریخ های۹۶/۸/۲۰ لغایت۹۶/۸/۲۱تتشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد شعبان دخت زارمی روز سه شنبه و چهارشنبه تاریخ ۹۶/۸/۲۳-۹۶/۸/۲۴ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد مهدی فاتحی روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سر کار خانم منصور عزیزی روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
تشکیل نشدن کلاس

عدم تشکیل کلاس

کلاس درس استاد علیرضا افشار بکشلو به تاریخ های ۹۶/۸/۸ و ۹۶/۸/۱۵ تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب