آرشیو اخبار

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد توحید لو روز چها رشنبه تاریخ ۹۶/۲/۲۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حسینی کاشانی روزهای شنبه و یکشنبه تار یخهای ۹۶/۲/۹ لغایت ۹۶/۲/۱۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد خانم دیباجی تاریخ ۹۶/۲/۶ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب