آرشیو اخبار

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد شهرابی فراهانی امروز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۱/۲۳تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد مرجان عمو خلیلی امروز چها رشنبه تاریخ ۹۶/۱/۲۳تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب