آرشیو اخبار

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی گلاس استاد علیرضا افشار روز دوشنبه تاریخ 95/9/1 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم مقراضچی روز شه شنبه تاریخ 95/8/25 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی / کلاس استاد نعمت آقای در تاریخ 95/8/25 و95/8/26 روز سه شنبه و چهارشنبه تشکیل نمی گردد گروه معهارف اسلامی

ادامه مطلب