اخبار

راهنمای دانشجویان

شیوه استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان

دانشجویان محترم که قصد استفاده از سایت آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها را دارند و می خواهند در دوره های تعریف شده اساتید شرکت کنند به این راهنمایی pdf ذیل توجه کنند . آدرس سایت آموزش مجازی دانشگاهیان https://ec.nahad.ir

ادامه مطلب