اخبار

عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دکتر دولت آبادی روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ و روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/۱۲/۲ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس حاجی آقا احمدزاده فرد روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سرکار خانم دکتر عمو خلیلی امروز دوشنبه ۹۶/۹/۲۷ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد سر کار خانم دیباجی روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه تاریخهای ۹۶/۹/۲۷و--۹۶/۹/۲۸- ۹۶/۹/۲۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان گرامی

کلاس جبرانی استاد توحید لو

به اطلاع دانشجو یان محترم می رساند کلاس جبرانی استاد توحید لو درس اندیشه اسلامی ۲ و تاریخ تحلیلی صدر اسلام در تاریخ های ۹۶/۱۰/۲ و۹۶/۱۰/۹ برگراز می گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد حاجی آقا صالحی روزهای یکشنبه و دوشنبه تاریخهای ۹۶/۹/۱۹ لغایت ۹۶/۹/۲۰ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد فائق روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۹/۱۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حاجی آقا ذشعبان دخت زارمی امروز سه شنبه تاریخ ۹۶/۹/۱۴ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

بنام خدا قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سر کار خانم دکترحسینی دوشنبه تاریخ ۹۶/۹/۱۳ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حاجی آقا صالحی امروز تاریخ ۹۶/۹/۵ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب