اخبار

عدم حضور

عدم تشکیل کلاس جدید

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد دکتر عمو خلیلی از تاریخ ۹۶/۹/۱ لغایت ۹۶/۹/۴ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس جدید

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حاجی آقا صالحی روز دوشنبه ۹۶/۸/۲۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد کمالی پور ازاددر تاریخ ۹۶/۸/۲۹ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد حسینی کا شانی در تاریخ های۹۶/۸/۲۰ لغایت۹۶/۸/۲۱تتشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد شعبان دخت زارمی روز سه شنبه و چهارشنبه تاریخ ۹۶/۸/۲۳-۹۶/۸/۲۴ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد مهدی فاتحی روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب
عدم حضور

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سر کار خانم منصور عزیزی روز چهارشنبه ۹۶/۸/۱۷ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد خانم دیباجی تاریخ ۹۶/۲/۶ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب