اخبار

عدم تشکیل

قابل توجه دانشجو یان گرامی کلاس استاد خانم دیباجی تاریخ ۹۶/۲/۶ تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد سید مهدی رضای روز شنبه و یکشنبه تاریخهای95/10/4 و95/10/5 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم عمو خلیلی روز شنبه و یکشنبه 95/10/4و95/10/5 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد حاجی اقا احمدزاده فرد روز شنبه تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد خانم دکتر منصوره حسینی روز سه شنبه 95/9/23 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

قابل توجه دانشجویان گرامی کلاس استاد مجتبی فا ئق روز یکشنبه تاریخ 95/9/21 تشکیل نمی گردد گروه معارف اسلامی

ادامه مطلب